http://agrovet.ir/sites/isfahanfair.ir/agrovet.ir/contents/pms_item/4246_itemText.htmlstring(74528) "

گاه مسوولان بازدیدکننده از نمایشگاه در میان انبوه غرفه هایی که هر کدام درخواست و دغدغه ای دارند، تنها فرصت طرح یک سؤال را به خبرنگار می دهند. در چهاردهمین نمایشگاه تکنولوژی کشاورزی اصفهان، معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی، نمایشگاه اصفهان را این گونه ارزیابی کرد: نمایشگاه بسیار با کیفیت و خوبی است و این طور که می بینم فضای نمایشگاه هم فضای تعاملی و هم فضای معرفی تکنولوژی ها است که فضای رقابت سالم را ایجاد می کند. این که تولیدکنندگان از دیگر استان ها آمده اند، نشان می دهد فضای بسیار مثبتی است. معمولاً تولیدکنندگان تمایلی برای حضور در نمایشگاه های استانی ندارند اما در این نمایشگاه، هم شرکت های ملی و هم شرکت های بزرگ فعال از سایر استان ها با اشتیاق آمده اند و این نشان می دهد نمایشگاهی بسیار خوب و بسیار قابل استفاده برای مردم است.

"